Održana Izvještajna sjednica DND Koprivnica

ZAPISNIK S  IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

NAŠA DJECA KOPRIVNICA

 

 

Skupština je održana 05.05.2022. godine u prostoru Doma mladih, dvorana Pipa u  Koprivnici s početkom u 19 sati.

Na skupštini je jednoglasno prihvaćen sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
 • radnog predsjedništva
 • verifikacijske komisije
 • zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021.
 2. Izvješće Nadzornog odbora
 3. Rasprava po izvješćima i usvajanje istih
 4. Odluka o usvajanju novog Protokola o politici zaštite i rada s djecom u DND Koprivnica za razdoblje 2022.-2024.
 5. Plan rada i financijski plan za 2022. godinu
 6. Pitanja i prijedlozi

 

Skupštinu je otvorila predsjednica Jadranka Lakuš te je izabrano radno predsjedništvo u sastavu:

 1. Anica Desnica
 2. Milica Grubić
 3. Vesnica Mlinarić

Članovi verifikacijske komisije:

 1. Đurđica Pošta
 2. Zrinka Roksandić
 3. Branka Cuki

Ovjerovitelji zapisnika:

Đurđica Pošta

Vesnica Mlinarić

 

Pošto je verifikacijska komisija ustvrdila da je postignut kvorum, nastavljeno je sa daljnjim radom Skupštine.

Prihvaćeno je izvješće o radu i financijski izvještaj koji je u prilogu. Predložene su i prihvaćene aktivnosti do kraja godine u okviru financijskih mogućnosti društva.

Društvo naša djeca Koprivnica

Hrvatske državnosti 10

48000 Koprivnica

Nadzorni odbor Društva naša djeca Koprivnica u sastavu Branka Cuki - predsjednica, Ankica Živko Čelik – članica i Željka Barić – članica dana 04.05.2022. godine izvršio je uvid i pregledao Izvješće i Bilješke o financijskom poslovanju DND Koprivnica u 2021. godini te podnosi slijedeći

 

I Z V J E Š T A J

 

 

Pregledom temeljnih Financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31.12.2021. g. i to Bilanca neprofitne organizacije i Bilješke uz financijsko uz razdoblje 01.01.-31.12.2021. g. te uvidom u blagajničko izvješće utvrđeno je da financijski izvještaji objektivno i realno prikazuju financijsko stanje Društva naša djeca Koprivnica.

Uvidom u račun prihoda i rashoda utvrđeno je da je navedeno društvo ostvarilo prihod u iznosu od

15.627,63 kn, a realiziralo rashode u iznosu od  18.402,58 kn__

Donos salda iz prošlih godina _68.413,67 kn.

 

Te je ostvaren višak prihoda nad rashodima _-2.774,95 kn.

 

Na dan 31.12. g. utvrđeno je stanje blagajne u iznosu od 38,63 kn.

 

Izvršenim pregledom bilance utvrđeno je da su izvršena sva knjiženja u knjigovodstvu te da nije bilo nepravilnosti.

 

Stoga molimo da se usvoji ovo Izvješće i donese Odluka da se višak prihoda nad rashodima koristi za financiranje djelatnosti u budućem razdoblju.

 

U Koprivnici, 05.05.2021.

 

 

                                                                                                              Čalnovi NO:

                                                                                                              1. Branka Cuki      

                                                                                                              2.  Ankica Živko Čelik 

                                                                                                             3. Željka Barić   

Podjeli