Održana Izvještajna sjednica DND Koprivnica

ZAPISNIK S IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
NAŠA DJECA KOPRIVNICA

Skupština je održana 05.05.2022. godine u prostoru Doma mladih, dvorana Pipa u Koprivnici s početkom u 19 sati.
Na skupštini je jednoglasno prihvaćen sljedeći dnevni red:

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

radnog predsjedništva
verifikacijske komisije
zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika

Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021.
Izvješće Nadzornog odbora
Rasprava po izvješćima i usvajanje istih
Odluka o usvajanju novog Protokola o politici zaštite i rada s djecom u DND Koprivnica za razdoblje 2022.-2024.
Plan rada i financijski plan za 2022. godinu
Pitanja i prijedlozi

Skupštinu je otvorila predsjednica Jadranka Lakuš te je izabrano radno predsjedništvo u sastavu:

Anica Desnica
Milica Grubić
Vesnica Mlinarić

Članovi verifikacijske komisije:

Đurđica Pošta
Zrinka Roksandić
Branka Cuki

Ovjerovitelji zapisnika:
Đurđica Pošta
Vesnica Mlinarić

Pošto je verifikacijska komisija ustvrdila da je postignut kvorum, nastavljeno je sa daljnjim radom Skupštine.
Prihvaćeno je izvješće o radu i financijski izvještaj koji je u prilogu. Predložene su i prihvaćene aktivnosti do kraja godine u okviru financijskih mogućnosti društva.
Društvo naša djeca Koprivnica
Hrvatske državnosti 10
48000 Koprivnica
Nadzorni odbor Društva naša djeca Koprivnica u sastavu Branka Cuki – predsjednica, Ankica Živko Čelik – članica i Željka Barić – članica dana 04.05.2022. godine izvršio je uvid i pregledao Izvješće i Bilješke o financijskom poslovanju DND Koprivnica u 2021. godini te podnosi slijedeći

I Z V J E Š T A J

Pregledom temeljnih Financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31.12.2021. g. i to Bilanca neprofitne organizacije i Bilješke uz financijsko uz razdoblje 01.01.-31.12.2021. g. te uvidom u blagajničko izvješće utvrđeno je da financijski izvještaji objektivno i realno prikazuju financijsko stanje Društva naša djeca Koprivnica.
Uvidom u račun prihoda i rashoda utvrđeno je da je navedeno društvo ostvarilo prihod u iznosu od
15.627,63 kn, a realiziralo rashode u iznosu od 18.402,58 kn__
Donos salda iz prošlih godina _68.413,67 kn.

Te je ostvaren višak prihoda nad rashodima _-2.774,95 kn.

Na dan 31.12. g. utvrđeno je stanje blagajne u iznosu od 38,63 kn.

Izvršenim pregledom bilance utvrđeno je da su izvršena sva knjiženja u knjigovodstvu te da nije bilo nepravilnosti.

Stoga molimo da se usvoji ovo Izvješće i donese Odluka da se višak prihoda nad rashodima koristi za financiranje djelatnosti u budućem razdoblju.

U Koprivnici, 05.05.2021.

Čalnovi NO:
1. Branka Cuki
2. Ankica Živko Čelik
3. Željka Barić

Ljubav djeci prije svega