Program

PROGRAM RADA U 2017. GODINI – CILJEVI U 2017.

Ostvarivati prioritetna programska područja Saveza DND Hrvatske iz „Strategije Saveza DND u razdoblju od 2016.-2020.“:

Programi Saveza uvršteni u Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine (Dječji forumi, Dječja vijeća, Gradovi i općine – prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u bolnici),

 • zagovaranje i ostvarivanje dječjih prava i aktivnog dječjeg sudjelovanja te stvaranje jednakih mogućnosti za svu djecu,
 • aktivnosti s djecom i za djecu u slobodno vrijeme u područjima: izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, zdravlje i sigurnost djece, prevencija pretilosti i promocija zdravih životnih stilova, prevencija nasilja među djecom i neprihvatljivog ponašanja među djecom, kultura, rekreacija te humanitarno djelovanje,
 • podrška roditeljima u odgoju djece,
 • jačanje vrijednosti volonterstva u zajednici (odgoj za volontiranje i volonterski rad),

I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DND 2017.

1. JAČANJE DJEČJE PARTICIPACIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Aktivnosti:

 • osnivanje Dječjih foruma za ostvarivanje prava djeteta,
 • potpora redovnim godišnjim aktivnostima Dječjeg gradskog u okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i u okviru projekta „Dječja vijeća – aktivno sudjelovanje djece u životu zajednice“,
 • suorganizacija akcije Veliko srce koprivničkog djeteta
 • obilježavanje Dana Konvencije UN-a 2017.
 • obilježavanje Dječjeg tjedna i akcija Odrasli slušajte naš glas
 • obilježavanje datuma važnih za život djece i kampanje 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj
 • edukacija za nove voditelje Dječjih foruma

Očekivani rezultati:

 1. razvoj Dječjih foruma i njihovo uključivanje u mrežu Dječjih foruma u Hrvatskoj
 2. osnaživanje Dječjeg gradskog vijeća i njegovo uključivanje u Susrete Dječjih vijeća Hrvatske
 3. podizanje kvalitete i većeg stupanja dječje participacije u lokalnoj zajednici
 4. jačanje medijske promocije aktivne dječje participacije
 5. aktivno uključivanje i podrška kampanjama za dječja prava i globalne ciljeve za održivi razvoj
 6. smanjenje nasilja među vršnjacima u osnovnim školama
 7. zagovaranje prava i uključivanje ranjivih skupina djece u aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

Ciljna skupina: djeca u Dječjim forumima i Dječjem vijeću, odrasli voditelji i mentori, voditelji i volonteri iz Društava Naša djeca, opća populacija osnovnoškolske djece, Grad Koprivnica, Županija, partnerske organizacije, šira društvena javnost.

Vremenski okvir: tijekom godine, prema projektnim planovima.

Financijska sredstva: iz projekata Saveza DND ( „Aktivna dječja participacija za održivi razvoj lokalnih zajednica – Dječja vijeća“ ; sredstva akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ ) te Grada Koprivnice ( po natječaju)

NAPOMENA: Programi dječje participacije Saveza DND Hrvatske dobili su suglasnost (verificirani su) od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje.

2. PROVEDBA LOKALNIH I NACIONALNIH PROGRAMA I PROJEKATA U KORIST DJECE – PROGRAM GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE

Aktivnosti: prema projektnom planu aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece za 2017.; prema planu projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u ostvarivanju dječjih prava“ (partnerski projekt Saveza DND i Ureda UNICEF-a, od 1.10.2016.-30.9.2017.); prema planu projekta „Županije – prijatelj djece” u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija.

Očekivani rezultati:

 1. pokretanje novih aktivnosti u akciji „Gradovi i općine prijatelji djece“
 2. uključivanje županije u projekt „Županija – prijatelj djece“
 3. uključivanje DND u provedbu nacionalnih kampanja za djecu u 2017.
 4. poticanje na suradnju, povezivanje i međusektorsku suradnju tijela lokalne uprave i regionalne samouprave, stručnih službi, odgojno-obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, sportskih i ostalih ustanova, organizacija i udruga da ostvaruju prava i potrebe djece te pružanje kvalitetne skrbi i usluga za djecu
 5. aktivna dječja participacija
 6. jačanje kompetencije djece i odraslih za partnerstva i uvažavanje dječjeg mišljenja i aktivne dječje participacije prilikom donošenja odluka važnih za život djece.

Ciljna skupina: grad, Koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“, Županija, ustanove, udruge, mreže udruga za djecu, djeca, roditelji, predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti kao krajnji korisnici.

Vremenski okvir: tijekom godine, prema planu aktivnosti Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, prema planu aktivnosti projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u ostvarivanju dječjih prava (partnerski projekt Saveza DND i Ureda UNICEF-a, od 3.10.2016.-30.9.2017.); prema planu projekta „Županije – prijatelj djece” u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija u 2017.

Financijska sredstva: iz projekata Saveza DND, Grad Koprivnica, Županija

3. PRIMJENA SUVREMENIH NAČELA HUMANIZACIJE TIJEKOM LIJEČENJA DJECE U BOLNICAMA.

Aktivnosti: prema projektnim planovima akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ i kampanje „Obojimo osmijeh djeteta u bolnici“ te strateškim ciljevima prikupljanja sredstava i komunikacijskom planu akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“.

Očekivani rezultati:

 1. nastavak provedbe akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ prema planu Središnjeg koordinacijskog odbora akcije
 2. posebna pozornost usmjerena na položaj socijalno ranjivih skupina djece za vrijeme boravka u bolnici (djeca s teškoćama i djece s kroničnim bolestima)
 3. provođenje kampanje “Obojimo osmijeh djeteta u bolnici”-akcije oplemenjivanjem i opremanjem bolničkih prostora u kojima borave djece i roditelji te osobe u pratnji.
 4. educiranje volontera u akciji “Za osmijeh djeteta u bolnici” za provedbu društvenih, zabavnih i edukativnih sadržaja s djecom u bolnici
 5. jačanje mreže volontera DND-a u igraonicama bolnica i dječjih odjela
 6. medijska promocija akcije i nove inicijative u okviru akcije

Ciljna skupina: bolnica/dječji odjel, medicinsko osoblje u bolnici/dječjem odjelu, stručni suradnici u zdravstvenim ustanovama, djeca, roditelji, volonteri, lokalna i regionalna zajednice.

Vremenski okvir: tijekom godine.

Financijska sredstva: projekt Saveza, natječaj Grada Koprivnice

4. POTICANJE I PROMOCIJA KULTURNO- UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA I AKTIVNE ZAŠTITE BAŠTINE S DJECOM I ZA DJECU

Aktivnosti:

 • kreativne radionice
 • dječji Podravski motivi
 • Dječje Renesansno kraljevstvo
 • Lutkarska družina Kopriva pec,pec
 • plesna i etno igraonica
 • sudjelovanje na 21. Smotri dječjeg stvaralaštva u Poreču
 • uključivanje u projekt društvene odgovornosti „Neka odrastanje bude dječja igra“ kojeg provodi Savez DNDH u suradnji s tvrtkom NIVEA, prema planu aktivnosti
 • ostali jednogodišnji i višegodišnji projekti kao što su Dječji Fašnik i izložba Fašnik u dječjim očima, obilježavanje Dana obitelji, organizacija dočeka Djeda Mraza, akcija Božićno darivanje
 • edukacija voditelja kulturno-umjetničkih aktivnosti

Očekivani rezultati:

 • promocija kulturno-umjetničkog amaterizma u radu s djecom
 • ojačane kompetencije za umjetnički odgoj volontera iz DND iz područja plesne, dramske, lutkarske, likovne, filmske, multimedijalne umjetnosti te narodne i kulturne baštine
 • promicanje igre, dječjeg stvaralaštva, kvalitetne igračke i slikovnice, zaštite kulturne baštine
 • promicanje kreativnog i stvaralačkog organiziranog slobodnog vremena djece i roditelja
 • obogaćivanje kulturnih događanja u gradu

Ciljna skupina: djeca svih dobi, roditelji, nastavnici

Vremenski okvir: prema projektnim aktivnostima tijekom godine.

Financijska sredstva: (prema rezultatima natječaja za prijavljena sredstva HEP, OTP, Grad Koprivnica, Županija

5. PROMOCIJA ZDRAVLJA I ZDRAVIH ŽIVOTNIH NAVIKA DJECE I RODITELJA

Aktivnosti:

 • projekt za promociju zdravlja, zdravih životnih navika i prevencije pretilosti u djece
 • baby fitness
 • školska olimpijada

Ciljna skupina: djeca, roditelji, odgojno-obrazovne ustanove, lokalna zajednica

Vremenski okvir: prema projektnim aktivnostima tijekom godine

Financijska sredstva: prema rezultatima prijava na natječaje

6. HUMANITARNO DJELOVANJE ZA DJECU I PROJEKTI U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI

Aktivnosti:

 • uključivanje u humanitarnu akciju „Kumstvo” na razini Saveza DND
 • Humanitarni projekt sukladno potrebama u Koprivnici
 • uključivanje u humanitarne projekte ostalih udruga

Očekivani rezultati:

 • poboljšanje statusa ugroženih pojedinaca ili skupina

Ciljna skupina: djeca u potrebi, DND,

Financijska sredstva: namjenske uplate kumova iz Austrije preko Rettet das Kind izravno djeci –korisnicima; sponzori.

7. SURADNJA DND sa srodnim udrugama

Aktivnosti:

 • povezivanje i umrežavanje s partnerima iz regije i EU na području dječjih prava, aktivne dječje participacije, izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, kulture, zdravlja.
 • prijavljivanje i provedba projekata u suradnji s međunarodnim i regionalnim partnerima, s posebnim naglaskom na prijavljivanje projekata kojima se promiču dječja prava te na području prevencije pretilosti u djece i suzbijanja nasilja među djecom.
 • razmjena iskustava i suradnja s DND iz cijele Hrvatske, posebice u okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“,

Očekivani rezultati:

 • Prijava najmanje jednog programa/projekta na tekuće otvorene natječaje međunarodnih institucija ili fondova za razvoj međudržavne ili pogranične suradnje čiji prioriteti financiranja odgovaraju našim programima.
 • unapređenje djelovanja

Ciljna skupina: međunarodne udruge i institucije, osnovna Društva Naša djeca, lokalne i regionalne uprave.

Vremenski okvir: tijekom godine.

Financijska sredstva: iz projekata u kojima su planirani troškovi međunarodne suradnje i kotizacije sudionika.

II. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ DND

Aktivnosti:

 • organiziranje redovnih izvještajnih skupština DND
 • prezentacija rezultata u javnosti i na stručnim skupovima tijekom godine
 • informiranje članstva o aktualnim trendovima u području civilnog društva
 • komunikacija s lokalnom zajednicom za pružanje podrške radu DND-a u svojoj sredini (osiguravanje prostora za rad, financijske potpore i priznanja za rad volontera)
 • promocija volonterstva i volonterskog rada i edukacija članstva o menadžmentu u volonterstvu i provedbu volonterskih programa
 • promoviranje rada DND u javnosti, u medijima i na društvenim mrežama
 • uvođenje inovativnih znanja u organizacijski razvoj udruge i medijsko predstavljanje
 • osmišljavanje i izrada promotivnih-paketa DND (letak, vrećice, majice, mapa i sl.).

Očekivani rezultati:

 • edukacija članstva i volontera
 • povećanje prepoznatljivost i prisutnost DND u medijima, općoj javnosti, Gradu, Županiji, te među donatorima

Ciljna skupina: lokalna zajednica, partneri i suradnici na projektima za djecu, mediji, donatori.

Vremenski okvir: tijekom cijele godine.

Financijska sredstva: troškove ove aktivnosti pokrivati iz članarina DND i donacija.

Predsjednica DND Koprivnica
Jadranka Lakuš

Ljubav djeci prije svega